Địa chỉ: Bến xe Biên Hòa

Điện thoại: 0913 685 235